ඉතින් අවසරයි....

සිව් වසකට මදක් වැඩි කල් 
බලා සිටියත් මදි තවම මට 
නුඹේ රුව ගුණ වයනු කෙලෙසක  
මගේ ආදර සබරගමු අම්මා

ආදර කඳු සිප හමනා සුලඟට 
බෙලිහුල් ඔය නම් කෙහෙරැළි රඟදෙන 
නුඹ මුව මඩලේ රුව කොතරම් කල් 
බලා හිටියත් මදි තවම මට

හැර යන්නට වන නුදුරු හෙට දින 
රැගෙන යමි මම සියළු ගුණ දම් 
සමනල වැවතරම් ගැඹුරු හද මඩලින් 
කාන්දු කරන ලද අපේ හදවත් වෙත
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...