සුබ නව වසරක් වේවා

සරසවි මවට නිදහස ජය අත්                    කරවා
සටනෙන් ජය ලබන්නට මග              සැලසේවා
පෙරමුණ ගන්න ගත සිත දිරි               ලැබදේවා
ඔබ සැම දෙනට සුබ නව වසරක්               වේවා
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...