සර්ව රෝග නිවාරණ කසායසතුට සිනහව
කඳුල විරහව
විඳීම විඳවීම
රාගය විරාගය
යන මේවා
පත අට එකට සිඳවා
ගත් කල
ඒ නම් ආදරයමයි....

1 comment:

  1. ඇත්තටම මේ නම් ආදරයමයි........

    ReplyDelete

ගොඩාක් අවිවේකියි කියල දන්නව. ඒත් පුංචි comment එකක් දාල යන්න පුලුවන්නම් ගොඩක් පිං.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...