අපි නම් නිදි නෑ.....

ඔය හැදෙන්නෙ ගොඩනැගිලි
කෑ ගැහුවෙ නැතුවට
ක්‍රීඩාංගන පාරවල්
ඉල්ලන්නත් කලිංම හදනවනෙ
අර සංගම් නැතුවට
අනේ අම්මප
අපරාදෙ අපි කෑගැහුවෙ

ක්‍රීං ක්‍රීං ක්‍රීං ක්‍රීං ක්‍රීං ක්‍රීං ක්‍රීං

ෂික් විතරක්
නිදාගත්ත විතරයි මතක
මේ කෙහෙල්මල් එක වදිනවනෙ

No comments:

Post a Comment

ගොඩාක් අවිවේකියි කියල දන්නව. ඒත් පුංචි comment එකක් දාල යන්න පුලුවන්නම් ගොඩක් පිං.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...