මා ඉතින් යන්න යනවා......
නිරුදක කතරක
තනිව සරමින්
සේන්දු විනි කෙම්බිමක් වෙත,
සිහිල් පහස විඳ
තැබුවෙමි පිය මං සලකුනු,
දැන් ඉතින් කාලයයි
නික්ම යන්නට
මේ නවාතැනත් හැරදා.
සියලු දේ අතීතයටම
එකතු වී ඇත.
පසක් කරමින්
නිත්‍ය වන්නේ,
අනිත්‍යම පමණක් වග............

No comments:

Post a Comment

ගොඩාක් අවිවේකියි කියල දන්නව. ඒත් පුංචි comment එකක් දාල යන්න පුලුවන්නම් ගොඩක් පිං.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...