කවුන්සිල්....

ඉන්නකොට කරදර,
නැති උනාම
ඊටත් වඩා කරදර,
අපේම අපේම
අපේ සෙට් එක.
................?

No comments:

Post a Comment

ගොඩාක් අවිවේකියි කියල දන්නව. ඒත් පුංචි comment එකක් දාල යන්න පුලුවන්නම් ගොඩක් පිං.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...